Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới: Bài học cho Việt Nam

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 98-104
Tóm tắt: Ngày nay, đổi mới sáng tạo là công cụ cạnh tranh hữu hiệu của doanh nghiệp. Trên thế giới rất nhiều công ty đã đầu tư cho nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường như Samsung, Posco và tập đoàn P&G. Tuy nhiên, có một vài doanh nghiệp đã không thành công vì đổi mới sáng tạo không đúng hướng hoặc không thương mại hóa được các hoạt động nghiên cứu và phát triển như Kodak và công ty Lego. Hầu hết các công ty lớn đều dành phần nhiều doanh thu để đầu tư đổi mới công nghệ và R&D, rất ít trong số họ có sự hỗ trợ từ Nhà nước. Bài viết tập trung phân tích nguyên nhân thành công và thất bại của các doanh nghiệp trên khi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển và đổi mới sáng tạo. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm phát triển bền vững.
Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp, bài học kinh nghiệm
Tra cứu bài báo