Giá dầu suy giảm: Nguyên nhân và tác động với nền kinh tế thế giới và Việt Nam

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 2-8
Tóm tắt: Từ tháng 6/2014 đến nay, giá dầu thô trên thế giới đã giảm hơn 50%, đây là giai đoạn biến động tương đối mạnh của giá dầu trong ba thập kỉ vừa qua. Nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích những nguyên nhân ngắn hạn cũng như dài hạn của việc sụt giảm giá dầu như hiện nay. Giá dầu sụt giảm mạnh đem lại nhiều lợi ích cho các quốc gia trong đó có Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản; và cũng khiến nhiều quốc gia khác chịu tác động tiêu cực, đặc biệt là Nga, Venezuela. Nghiên cứu cũng xem xét ảnh hưởng của giá dầu giảm tới kinh tế Việt Nam và đưa ra một số chính sách giúp chúng ta tận dụng được những cơ hội và giảm bớt tác động tiêu cực của suy giảm giá dầu lên nền kinh tế, bao gồm điều chỉnh chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, thay đổi cơ cấu kinh tế hướng tới các ngành có giá trị gia tăng cao và ít thâm dụng tài nguyên.
Từ khóa: Chính sách, giá dầu, nguyên nhân, tác động
Tra cứu bài báo