Hướng đi mới cho tổng công ty thuốc lá

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 65-70
Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, Tổng cổng ty thuốc lá (Vinataba) theo đuổi chiến lược đa dạng hóa sản phẩm với định hướng rất rõ ràng. Tổng công ty xác định củng cố và phát triển ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực thuốc lá, quan tâm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực thực phẩm- bánh kẹo, mở rộng hiệu quả thị trường tiêu thụ các sản phẩm đồ uống, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả thu được đều không được như kỳ vọng. Trong bối cảnh đang thực hiện quá trình tái cơ cấu thì việc điều chỉnh chiến lược, lựa chọn một lối đi mới trở thành vấn đề sống còn của Tổng công ty. Bài viết này đề cập đến “hòa hợp chiến lược” như là yếu tố phản ánh năng lực quản trị của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam. Đó chính là cơ sở bên trong đảm bảo cho Tổng công ty phát triển bền vững.
Từ khóa: Hòa hợp chiến lược, đa dạng hóa, chuỗi giá trị, thị trường, thuốc lá
Tra cứu bài báo