Kinh nghiệm quản lý nợ công của Nhật Bản và gợi ý đối với Việt Nam

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 81-90
Tóm tắt: Mặc dù tỷ lệ nợ công của Nhật Bản cao nhất thế giới, song cho tới thời điểm hiện nay khủng hoảng chưa xảy ra, nền kinh tế vẫn phát triển. Vậy, vì sao nợ công Nhật Bản vẫn ở ngưỡng an toàn? Điều gì đã giúp Nhật Bản đứng vững trước một núi nợ công khổng lồ như vậy hơn 15 năm qua? Nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý kinh tế đã và đang tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vấn đề này. Bài báo xem xét thực trạng vấn đề nợ công của Nhật Bản, tìm hiểu nguyên nhân và phân tích một số giải pháp mà Chính phủ Nhật Bản tiến hành để giải quyết vấn đề này. Từ góc nhìn kiểm soát nợ công Nhật Bản và tình hình khủng hoảng nợ công của một số nước trên thế giới sẽ giúp Việt Nam có thêm kinh nghiệm quản lý nợ công một cách hợp lý và hiệu quả, nhất là không để khủng hoảng nợ công xảy ra.
Từ khóa: Nợ công; nợ công Nhật Bản; nợ chính phủ; nợ nước ngoài; nghĩa vụ nợ; tỷ lệ nợ công; trái phiếu chính phủ; kinh tế Nhật Bản; an sinh xã hội; thuế thu nhập; ngân sách.
Tra cứu bài báo