Nghiên cứu chất lượng dịch vụ viễn thông di động theo quan điểm khách hàng tại Việt Nam

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 15-23
Tóm tắt: Ngày nay, tiến bộ không ngừng về công nghệ đã giúp cho dịch vụ viễn thông di động trở nên phổ biến và hầu như không thể thiếu đối với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Trên cơ sở thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu điều tra 248 khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động tại miền Bắc, bài viết chứng minh bốn yếu tố cơ bản quyết định sự hài lòng của khách hàng gồm: chất lượng cuộc gọi, sự thuận tiện, dịch vụ khách hàng và yếu tố cấu trúc giá. Kết quả này làm sáng tỏ cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ viễn thông di động, đồng thời đo lường, đánh giá thực trạng mức độ hài lòng của khách hàng và các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ viễn thông di động. Trên cơ sở đó, nghiên cứu cũng đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông di động ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, Dịch vụ viễn thông di động, chất lượng dịch vụ viễn thông di động, khách hàng
Tra cứu bài báo