Nghiên cứu vai trò của sự tin tưởng đối với mối quan hệ giữa liên kết chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 24-32
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là xác định vai trò điều tiết của biến ‘sự tin tưởng’ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp đến mối quan hệ giữa biến liên kết chuỗi cung ứng với kết quả kinh doanh. 500 phiếu hỏi được gửi trực tiếp đến đối tượng điều tra và thu thập trong 2 tháng. 261 phiếu hợp lệ được đưa vào phân tích theo qui trình chuẩn gồm nhiều bước từ phân tích nhân tố đến kiểm định độ tin cậy và phân tích hồi qui để kiểm định các giả thuyết. Kết quả chỉ ra rằng: biến ‘sự tin tưởng’ đóng vai trò điều tiết mối quan hệ giữa biến ‘liên kết, chia sẻ thông tin’, ‘liên kết quá trình’, ‘liên kết chiến lược’ với các nhà cung ứng và biến ‘kết quả kinh doanh’. Do vậy, để cải thiện kết quả kinh doanh, các doanh nghiệp nên tăng cường liên kết với các nhà cung ứng. Ngoài ra, các nhà quản lý nên tạo ra môi trường nội bộ có sự tin tưởng cao nhằm khai thác hiệu quả hơn việc liên kết với các nhà cung ứng chiến lược.
Từ khóa: Sự tin tưởng, liên kết chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh
Tra cứu bài báo