Quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đối với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 48-54
Tóm tắt: Sự chuyển đổi mô hình và phương thức đào tạo từ đào tạo tinh hoa sang giáo dục đại học chung và phổ cập đại học đã và đang thâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam. Quá trình này, một mặt làm tăng số lượng cơ sở tham gia đào tạo đại học, tăng cơ hội học tập để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đối với người lao động, mặt khác cũng đặt ra những vấn đề trong quản lý nhà nước đối với các trường đại học ở nước ta. Nghiên cứu này đã xây dựng khung lý thuyết và đi vào phân tích 7 nội dung trong hoạt động quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đối với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Trên cơ sở phân tích thực trạng, dự báo xu hướng biến đổi của các trường đại học, cao đẳng, nghiên cứu này đã đưa ra 5 nhóm yêu cầu trong quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đối với các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn trong những năm tới.
Từ khóa: Đại học, quản lý, tài chính, kế hoạch, cơ sở vật chất, giảng viên, xử phạt
Tra cứu bài báo