Thị trường tài chính, vốn đầu tư gián tiếp và tăng trưởng kinh tế: Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 91-97
Tóm tắt: Tác động tích cực của việc mở cửa thị trường đối với hàng hoá hay vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã nhận được sự đồng thuận khá cao ở các giới khác nhau, từ các nhà lập chính sách đến các tầng lớp trong xã hội và cả các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, tác động của vốn đầu tư gián tiếp ít được sự đồng thuận hơn. Kinh nghiệm thực tiễn từ các cuộc khủng khoảng ở Mehico năm 1994 hay ở các nước Châu Á năm 1997-1998 có nguyên nhân quan trọng là do việc nguồn vốn đầu tư gián tiếp đã rút ra quá nhanh. Mặc dù vậy, cả về mặt lý thuyết cũng như các nghiên cứu thực tế cho thấy vốn đầu tư gián tiếp có tác động tích cực đến tăng trưởng dài hạn. Bài viết này sẽ tổng quan lại các tác động của vốn đầu tư gián tiếp đến tăng trưởng kinh tế.
Từ khóa: Đầu tư gián tiếp, thị trường tài chính, tác động kinh tế, tăng trưởng.
Tra cứu bài báo