Ứng dụng phương pháp tài sản vào định giá doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 40-47
Tóm tắt: Với sự phát triển của thị trường tài chính, định giá doanh nghiệp (DN) và các lợi ích của nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nó cung cấp bức tranh tổng quát về giá trị của một doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng phục vụ cho đối tượng sử dụng kết quả thẩm định giá đưa ra quyết định hợp lý. Mặc dù Việt Nam đã tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp hơn 20 năm nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp, đặc biệt là các phương pháp định giá, trong đó có phương pháp tài sản. Bài viết tập trung vào những nguyên nhân về vấn đề hành lang pháp lý, sự minh bạch và hợp tác trong cung cấp các thông tin và nguồn dữ liệu về doanh nghiệp cũng như những khó khăn của chính bản thân các tổ chức định giá.
Từ khóa: Giá trị doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp, giá thị trường, tài sản.
Tra cứu bài báo