Hướng thay đổi Chuẩn mực kế toán Việt Nam: Nhìn từ dự thảo Chuẩn mực chung “Khuôn khổ của việc lập, trình bày báo cáo tài chính”

KT&PT, số 213 tháng 03 năm 2015, tr. 78-84
Tóm tắt: Bộ Tài chính đang trong quá trình soạn thảo lại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) nhằm rút ngắn khoảng cách với Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS/IFRS), góp phần thúc đẩy sự hội nhập với nền kinh tế thế giới, đặc biệt là thị trường vốn. Đến thời điểm hiện tại Bộ Tài chính đã công bố dự thảo của 8 chuẩn mực kế toán bao gồm cả Chuẩn mực chung “Khuôn khổ của việc lập, trình bày báo cáo tài chính”. Dự thảo chuẩn mực chung đã có những thay đổi quan trọng về mục đích của báo cáo tài chính, các đặc điểm định tính cơ bản của thông tin tài chính hữu ích và các quan điểm về vốn và bảo toàn vốn. Bài viết nhằm phân tích những điểm mới của dự thảo Chuẩn mực chung, dẫn đến những thay đổi của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trong tương lai.
Từ khóa: Chuẩn mực chung; Dự thảo chuẩn mực kế toán Việt Nam; Khuôn khổ của việc lập, trình bày báo cáo tài chính.
Tra cứu bài báo