Phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 và định hướng giai đoạn 2016- 2020

KT&PT, số 213 tháng 03 năm 2015, tr. 51-61
Tóm tắt: Bằng việc phân tích thực trạng phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011- 2014, bài báo đã làm rõ những hạn chế trong phát triển công nghiệp Việt Nam, từ đó đưa ra các định hướng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, trong đó nhấn mạnh các giải pháp về phát triển công nghiệp hỗ trợ, điều chỉnh cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ, lựa chọn đối tác chiến lược cho các ngành công nghiệp ưu tiên, đầu tư đẩy mạnh khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp.
Từ khóa: Công nghiệp, công nghiệp hóa, tái cơ cấu ngành công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ
Tra cứu bài báo