Đánh giá chất lượng kiểm toán: Nghiên cứu điển hình tại Hồng Kông

KT&PT, số 214 (II), tháng 04 năm 2015, tr. 72-77
Tóm tắt: Hoạt động kiểm toán ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết cho cả chính các nhà quản lý doanh nghiệp cũng như người sử dụng kết quả kiểm toán. Theo thông lệ, chất lượng kiểm toán là khả năng mà báo cáo tài chính (BCTC) không còn chứa đựng các sai phạm trọng yếu. Đã có nhiều nghiên cứu trước đây chỉ ra mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa chất lượng kiểm toán và quy mô của các công ty kiểm toán và khẳng định rằng các công ty kiểm toán có quy mô lớn thì có chất lượng kiểm toán cao hơn các công ty kiểm toán có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, với sự sụp đổ của hãng kiểm toán Andersen, một trong các hãng kiểm toán lớn nhất trên thế giới, đã làm thay đổi nhận định trên. Nghiên cứu này cũng đánh giá chất lượng kiểm toán theo phương pháp gián tiếp thông qua tính tuân thủ chuẩn mực về giảm giá trị của lợi thế thương mại của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Kết quả chỉ ra rằng có sự biến động rất lớn về chất lượng kiểm toán giữa các công ty kiểm toán trong ngữ cảnh của Hồng Kông.
Từ khóa: Chất lượng kiểm toán, kiểm tra tổn thất tài sản, Hồng Kông
Tra cứu bài báo