Giá trị thương hiệu của trường đại học dựa trên nhân viên: Nghiên cứu tại Việt Nam

KT&PT, số 214 (II), tháng 04 năm 2015, tr. 94-102
Tóm tắt: Nghiên cứu này kiểm định mô hình giá trị thương hiệu dựa trên nhân viên (Employee-Based Brand Equity-EBBE), điều tra các tiền tố của EBBE cũng như mối quan hệ giữa các thành phần trong giáo dục đại học tại nền kinh tế chuyển đổi - Việt Nam. Một mẫu gồm 447 nhân viên trong các trường đại học được khảo sát để kiểm định các mô hình đo lường, lý thuyết và giả thuyết. Mô hình phương trình cấu trúc được dùng để phân tích dữ liệu. Nghiên cứu này phát hiện rằng trong giáo dục đại học, EBBE bao gồm lòng trung thành, sự gắn bó, và hành vi hỗ trợ thương hiệu. Bên cạnh văn hóa tổ chức, sự gắn bó được sử dụng để dự đoán hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên. Mặt khác, tiền tố của EBBE là xây dựng thương hiệu nội bộ và văn hóa tổ chức.
Từ khóa: Giá trị thương hiệu dựa trên nhân viên, giáo dục đại học, văn hóa tổ chức, xây dựng thương hiệu nội bộ
Tra cứu bài báo