Hoàn thiện nội hàm và tiêu chí phát triển bền vững ở Việt Nam trong điều kiện mới của toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu

KT&PT, số 214 (II), tháng 04 năm 2015, tr. 2-10
Tóm tắt: Phát triển bền vững là một xu hướng mang tính toàn cầu nhưng lại luôn đòi hỏi hoàn thiện cả về lý luận, sự hiểu biết cũng như vận hành thực tiễn. Sau nhiều lần hoàn thiện nội hàm và tiêu chí phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ (2012) phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011– 2020 với hệ thống 30 tiêu chí phát triển bền vững. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng nội hàm và tiêu chí phát triển bền vững của Liên hiệp quốc và Việt Nam hiện nay, bài viết đề xuất hoàn thiện quan niệm về phát triển bền vững của Việt Nam với nội hàm dựa trên trụ cột là: Tăng trưởng kinh tế bền vững; Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy tiến bộ xã hội và Tăng trưởng kinh tế gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như 21 tiêu chí phát triển bền vững.
Từ khóa: Phát triển bền vững, tiêu chí phát triển, nội hàm phát triển bền vững
Tra cứu bài báo