Lý thuyết vị thế- Chất lượng và bong bóng bất động sản tại Việt Nam

KT&PT, số 214 (II), tháng 04 năm 2015, tr. 31-36
Tóm tắt: Bài viết đã đề cập khái quát một số cách thức nhận diện bong bóng bất động sản theo cách thức truyền thống gồm: chỉ số giá nhà trên thu nhập bình quân đầu người (P/I);chỉ số giá bình quân của nhà ở chia cho thu nhập hàng năm từ cho thuê nhà ở (P/R); tỷ lệ bỏ trống nhà ở (V/T). Phần tiếp theo bài viết trình bày tóm lược nội dung lý thuyết Vị thế - Chất lượng; cách thức nhận diện “bong bong” ở một số phân khúc bất động sản bằng việc quan sát mức độ tác động đến giá bất động sản khi vị thế thay đổi.
Từ khóa: Bong bóng bất động sản; Vị thế - Chất lượng, lý thuyết bất động sản
Tra cứu bài báo