Một số nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua của người tiêu dùng đối với dịch vụ băng rộng di động tại khu vực Hà Nội

KT&PT, số 214 (II), tháng 04 năm 2015, tr. 56-63
Tóm tắt: Nghiên cứu này với mục đích tìm ra tác động của các nhân tố giá, ảnh hưởng xã hội, tính hưởng thụ và kỹ năng ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng Việt Nam đối với dịch vụ băng rộng di động. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính và định lượng. Dữ liệu được thu thập tại Hà Nội từ 526 người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng giá, ảnh hưởng xã hội, tính hưởng thụ và kỹ năng đều có ảnh hưởng tới ý định mua của người tiêu dùng. Riêng nhân tố giá ảnh hưởng ngược chiều tới ý định mua của người tiêu dùng, các nhân tố ảnh hưởng xã hội, tính hưởng thụ và kỹ năng ảnh hưởng thuận chiều tới ý định mua của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhân tố Kỹ năng có tác động lớn nhất và ảnh hưởng xã hội có tác động nhỏ nhất tới ý định mua của người tiêu dùng.
Từ khóa: Giá dịch vụ, ảnh hưởng xã hội, tính hưởng thụ, kỹ năng, ý định mua
Tra cứu bài báo