Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán: Một nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam

KT&PT, số 214 (II), tháng 04 năm 2015, tr. 78-85
Tóm tắt: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuyển biến đáng kể để hòa nhập với xu thế của thế giới. Hiện nay có nhiều nghiên cứu về mô hình năng lực cạnh tranh và về thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, chưa có các nghiên cứu tổng thể và toàn diện về năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán. Mục tiêu của nghiên cứu này là đề xuất mô hình nghiên cứu của các yếu tố bên trong để phản ánh năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các yếu tố như chất lượng dịch vụ, phạm vi mạng lưới, thương hiệu và uy tín, tiềm lực vốn trí tuệ, và trình độ công nghệ có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán. Mô hình nghiên cứu giải thích được khoảng 67% sự biến động của năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán ở Việt Nam.
Từ khóa: Công ty chứng khoán, năng lực cạnh tranh, thị trường chứng khoán, Việt Nam
Tra cứu bài báo