Nợ xấu (NPLs)- Nhân tố ảnh hưởng đến sự bền vững của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 214 (II), tháng 04 năm 2015, tr. 37-45
Tóm tắt: Nợ xấu đang trở thành một nhân tố ảnh hưởng lớn đến sự bền vững của hệ thông tài chính VIệt Nam. Nhằm tăng cường hiệu quả cho hệ thống tài chính nói chung và hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng, nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cụ thể, bốn nhân tố bao gồm mức nợ xấu của kỳ trước, Tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản, Tổng tài sản và biến giả (thể hiện ngân hàng là có sở hữu nhà nước hoặc không). Các nhân tố này đã được phân tích bằng mô hình Bình phương nhỏ nhất (OLS) nhằm đánh giá mối quan hệ giữa các nhân tố này với tỷ lệ thay đổi của mức nợ xấu. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố trên đều có những tác động đến sự gia tăng nợ xấu trong những năm gần đây. Thêm vào đó, một số hàm ý đối với việc quản trị ngân hàng cũng được bàn luận.
Từ khóa: Các nhân tố nội tại của ngân hàng, các nhân tố vĩ mô, nợ xấu, ngân hàng thương mại Việt Nam.
Tra cứu bài báo