Sử dụng nợ vượt ngưỡng và hệ lụy: Nghiên cứu điển hình tại các công ty cổ phần niêm yết thuộc ngành thủy sản tại Việt Nam

KT&PT, số 214 (II), tháng 04 năm 2015, tr. 46-55
Tóm tắt: Là một trong các ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước, ngành thủy sản luôn nhận được sự quan tâm và ưu đãi của Nhà nước trong quá trình đầu tư phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng sử dụng nhiều nợ để đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thủy sản đang làm gia tăng áp lực thanh toán và nguy cơ phá sản. Do vậy, bài viết này sẽ tập trung làm rõ: (i) những nhân tố ảnh hưởng tới quyết định huy động nợ cao hơn mức trung bình ngành, và (ii) ảnh hưởng của quyết định trên tới hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Sử dụng bộ dữ liệu của các công ty cổ phần niêm yết thuộc ngành thủy sản tại Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2013, áp dụng kỹ thuật hồi quy probit và hồi quy tuyến tính với mô hình tác động cố định FEM, nhóm tác giả phát hiện các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng nợ vượt mức trung bình ngành khi điều kiện vay nợ thuận lợi và nhà quản lý ưa thích rủi ro. Hệ quả của quyết định này là ROE giảm sút.
Từ khóa: Cơ cấu vốn, hệ số nợ, hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp thủy sản.
Tra cứu bài báo