Tác động của tăng lương tối thiểu tới việc làm tại Việt Nam

KT&PT, số 214 (II), tháng 04 năm 2015, tr. 11-19
Tóm tắt: Mặc dù lương tối thiểu có mục đích chính là bảo vệ người lao động có thu nhập thấp, nhưng lương tối thiểu đôi khi mang lại tác động tiêu cực về việc làm cho người lao động có thu nhập thấp. Bài viết này sử dụng phương pháp hồi quy biến công cụ để ước lượng tác động của lương tối thiểu đến việc làm ở Việt Nam, cụ thể là tỷ lệ việc làm trong dân số. Số liệu điều tra lao động việc làm do Tổng cục Thống kê tiến hành từ năm 2011 đến 2013 được sử dụng trong phân tích này. Kết quả nghiên cứu cho thấy nâng cao mức độ tuân thủ và phạm vi bao phủ chính sách sẽ giúp cải thiện tác động của chính sách lương tối thiểu, nó là công cụ hiệu quả bảo vệ những người có thu nhập thấp trong khi không tạo hiệu ứng tiêu cực đến việc làm.
Từ khóa: Việc làm, lương tối thiểu
Tra cứu bài báo