Đào tạo quá mức ở Việt Nam: Kết quả từ phân tích hồi quy nhị phân

KT&PT, số 214 tháng 04 năm 2015, tr. 74-80
Tóm tắt: Vấn đề đào tạo quá mức được nêu ra từ những năm 1970, khi mà số lượng lao động tốt nghiệp cao đẳng và đại học tăng lên nhanh chóng ở Mỹ dẫn tới sự sụt giảm về lợi ích của đào tạo. Chủ đề này sau đó tiếp tục được bàn tới ở nhiều nước khác nhau do cũng phải đối mặt với một vấn đề tương tự như thế. Ở Việt Nam, những biểu hiện của đào tạo quá mức ngày càng thể hiện rõ nét hơn trong những năm gần đây, tuy nhiên dường như không có nghiên cứu nào chỉ ra một cách cụ thể những đối tượng dễ có khả năng đào tạo quá mức. Do vậy, bằng phương pháp phân tích hồi quy nhị phân với số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2010, bài viết này sẽ là sự bổ sung cần thiết cho mảng kiến thức còn mới mẻ này ở nước ta.
Từ khóa: Đào tạo quá mức; Thất nghiệp; Trường nghề; Giáo dục; Lao động.
Tra cứu bài báo