Lựa chọn hình thức tái cấu trúc sở hữu Ngân hàng tại Việt Nam

KT&PT, số 214 tháng 04 năm 2015, tr. 2-10
Tóm tắt: Nghiên cứu này giới thiệu bốn hình thức tái cấu trúc sở hữu ngân hàng thường được sử dụng ở các nước; đánh giá sơ lược việc sử dụng các hình thức này trong tái cấu trúc ngân hàng ở Việt Nam và đưa ra những lưu ý cần thiết cho việc lựa chọn hình thức tái cấu trúc sở hữu trong thời gian sắp tới bao gồm: (i) Kêu gọi vốn từ bên ngoài cần hết sức thận trọng; (ii) Sáp nhập, mua lại cần chú ý lợi ích nhóm; (iii) Phá sản cần minh bạch thông tin; (iv) Quốc hữu hóa cần xác định hành lang pháp lý và định giá đúng ngân hàng.
Từ khóa: Tái cấu trúc ngân hàng, hình thức tái cấu trúc, quốc hữu hóa.
Tra cứu bài báo