Quan hệ giữa rủi ro hiệp moment bậc cao và lợi nhuận danh mục đầu tư khi xem xét tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục theo giá trị- Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 214 tháng 04 năm 2015, tr. 43-52
Tóm tắt: Bài báo này nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro hiệp moment bậc cao và lợi nhuận kỳ vọng danh mục cổ phiếu, trường hợp danh mục tỷ trọng giá trị - value weighted trong các giai đoạn thị trường khác nhau, sử dụng dữ liệu từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 1/2006 đến 12/2013. Kết quả nghiên cứu tìm thấy sự tác động ngược chiều, có ý nghĩa thống kê của phần bù rủi ro coskewness lên lợi nhuận kỳ vọng danh mục cổ phiếu trong giai đoạn thị trường đi xuống – down market. Bài báo không tìm thấy sự tác động có ý nghĩa thống kê của các yếu tố rủi ro covariance, cokurtosis và tác động phi tuyến của các yếu tố rủi ro hiệp moment bậc cao.
Từ khóa: Rủi ro hiệp moment bậc cao, lợi nhuận chứng khoán, coskewness, cokurtosis, covariance.
Tra cứu bài báo