Quan hệ giữa tăng trưởng nông nghiệp và công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và gợi ý chính sách

KT&PT, số 214 tháng 04 năm 2015, tr. 34-42
Tóm tắt: Tăng trưởng nông nghiệp ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp trong thời kỳ đầu của quá trình công nghiệp hóa, nhưng trong giai đoạn phát triển cao, nông nghiệp có ảnh hưởng hay không? Nếu tăng trưởng nông nghiệp có ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp thì để duy trì và nâng cao tốc độ tăng trưởng nông nghiệp cần làm sáng tỏ yếu tố nào ảnh hưởng tới tăng trưởng. Trên cơ sở của mô hình hồi quy tuyến tính, có thể xác định được tăng trưởng nông nghiệp ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp cả trong quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam. Tăng trưởng nông nghiệp đang ở trạng thái năng suất biên giảm dần. Vốn đầu tư trong nông nghiệp là yếu tố ảnh hưởng và công nghệ đang đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng nông nghiệp. Đồng thời, các tác giả cũng gợi ý 3 nhóm chính sách nhằm phát triển nông nghiệp gồm: (1) Nhận thức đúng về vai trò nông nghiệp; (2) Tăng cường vốn đầu tư cho nông nghiệp; (3) Đẩy nhanh việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong nông nghiệp.
Từ khóa: Quan hệ nông nghiệp – công nghiệp; Tăng trưởng nông nghiệp; kiểm định tính dừng và đồng liên kết.
Tra cứu bài báo