Các yếu tố quyết định việc tham gia lực lượng lao động của người cao tuổi ở Việt Nam

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 2-13
Tóm tắt: Khi tỷ lệ người cao tuổi Việt Nam (từ 60 tuổi trở lên) liên tục tăng nhanh, các vấn đề về hoạt động của họ trên thị trường lao động rất được quan tâm. Nghiên cứu này sẽ góp phần xác định các yếu tố quyết định việc tham gia lao động của nhóm tuổi này. Nghiên cứu sử dụng số liệu Điều tra về Người cao tuổi Việt Nam (VNAS) năm 2011. Mô hình probit và một số phương pháp thống kê khác được sử dụng để đảm bảo độ tin cậy của các ước lượng. Các yếu tố cá nhân và hộ gia đình được chứng minh có vai trò quan trọng quyết định việc người cao tuổi tham gia lao động. Đặc biệt, có sự khác biệt rõ rệt về giới và khu vực sống của người cao tuổi trong việc tham gia lao động. Để đạt được các mục tiêu “tuổi già năng động” dưới góc độ việc làm và thu nhập, Việt Nam cần một số giải pháp trước mắt và lâu dài để khuyến khích người cao tuổi lao động, từ đó cải thiện điều kiện sống và sức khỏe của họ.
Từ khóa: Già hóa, giới tính, người cao tuổi, tham gia lực lượng lao động, Việt Nam
Tra cứu bài báo