Chuyển giao tri thức trong nội bộ tổ chức và kết quả hoạt động của tổ chức, nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty công nghệ thông tin Việt Nam

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 56-68
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của các nhân tố thuộc về tổ chức tới quá trình chuyển giao tri thức, mối quan hệ giữa chuyển giao tri thức với hoạt động của các công nghệ thông tin tại Việt Nam. Tác giả đã gửi bảng hỏi tới 900 người là chuyên viên, kỹ sư phát triển phần mềm, các cán bộ quản lý phòng ban trong 36 công ty phần mềm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với tỷ lệ phản hồi 24%, tác giả đã tiến hành phân tích dữ liệu. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng văn hóa tổ chức với các đặc điểm: mức độ thích nghi cao, mức độ chia sẻ mục tiêu cao, và mức độ hợp tác cao có tác động mạnh nhất đến quá trình chuyển gia tri thức trong nội bộ doanh nghiệp và kết quả hoạt động của tổ chức. Hệ thống khuyến khích linh hoạt, rõ ràng có tác dụng tạo động lực cho cá nhân trong doanh nghiệp chia sẻ và sử dụng tri thức trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Mức độ tập quyền và chính thức hóa cao cản trở sự chuyển giao tri thức. Ảnh hưởng của tần suất sử dụng công cụ công nghệ thông tin tới quá trình chuyển giao tri thức còn rất yếu.
Từ khóa: Chuyển giao tri thức trong nội bộ tổ chức, Kết quả hoạt động của tổ chức, Công ty công nghệ thông tin
Tra cứu bài báo