Đổi mới, đầu tư trực tiếp nước ngoài, năng suất và động lực tăng trưởng ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 108-115
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích tác động của đổi mới, cải tiến và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng năng suất và sản lượng của ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh. Các phương pháp ước lượng sử dụng trong nghiên cứu gồm có GMM và NLLS cho bộ dữ liệu bảng được truy xuất từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm giai đoạn 2007 – 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy đổi mới, cải tiến và tín hiệu đổi mới, cải tiến lan toả từ doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài là động lực tăng trưởng sản lượng và định hình năng suất tương lai của doanh nghiệp công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, trong thời gian tới ngành này cần thiết phải tăng cường đổi mới, cải tiến sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao khả năng hấp thụ kiến thức, công nghệ của doanh nghiệp nước ngoài để phát triển ổn định, bền vững.
Từ khóa: Đổi mới, FDI, năng suất, tăng trưởng
Tra cứu bài báo