Khám phá các thành phần của chất lượng đào tạo đại học trên góc độ sinh viên- Một nghiên cứu tại Việt Nam

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 133-139
Tóm tắt: Bài viết tổng hợp các nghiên cứu có liên quan đến chất lượng đào tạo đại học thông qua phương pháp nghiên cứu tại bàn và trình bày kết quả khám phá các thành phần của chất lượng đào tạo đại học Việt Nam thông qua thảo luận nhóm trên quan điểm sinh viên. Kết quả thảo luận nhóm cho thấy rằng, chất lượng đào tạo đại học trên góc độ sinh viên được phản ánh qua 6 thành phần: (1) chương trình đào tạo; (2) giảng viên; (3) cơ sở vật chất; (4) tương tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; (5) hoat động ngoại khóa; và (6) chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên.
Từ khóa: Tổng quan lý thuyết; chất lượng đào tạo đại học; Việt Nam
Tra cứu bài báo