Nâng cao tính thống nhất trong hoạt động của tổ chức bảo vệ người được bảo hiểm ở thị trường Việt Nam

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 14-26
Tóm tắt: Điều cần thiết cho Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ở Việt Nam là đánh giá và cải thiện hệ thống của Quỹ để Quỹ phù hợp với bất kỳ thay đổi nào diễn ra trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, thông qua việc học hỏi những kinh nghiệm của Tổ chức Bảo vệ người được bảo hiểm ở Nhật Bản khi hàng loạt những vụ phá sản quy mô lớn xảy ra tại đây. Bài viết này sẽ tập trung vào bốn vấn đề chính sau: (i) Giới thiệu hệ thống thực hiện chuyển giao hợp đồng ngay khi không có công ty bảo hiểm đứng ra bảo trợ và chú trọng vào đưa ra mức bồi thường dựa trên các sản phẩm bảo hiểm có khả năng phát triển trong tương lai; (ii) tăng gánh nặng về bảo hiểm dựa trên tiền gửi lên những người được bảo hiểm, ví dụ như giảm lãi suất giả định, nhằm tăng nguồn lực tài chính cần thiết; (iii) đào tạo các chuyên gia chuyên đánh giá các giá trị của các công ty bảo hiểm phá sản và (iv) tăng cường hoạt động công bố thông tin và các chỉ số minh bạch.
Từ khóa: Thống nhất với thị trường; tỷ lệ che phủ vĩ mô; quỹ bảo vệ người mua bảo hiểm
Tra cứu bài báo