Nghiên cứu biến động giá cà phê thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 33-39
Tóm tắt: Bài báo sử dụng mô hình nhân để phân tích biến động các thành phần giá cà phê thế giới. Phân tích cho thấy tính mùa vụ giá cà phê thế giới không cao mà biến động nhẹ qua các tháng trong năm. Giá cà phê thế giới trong dài hạn có thể được dự báo theo hàm xu hướng tăng bậc ba với hệ số xác định tương đối cao. Tuy nhiên, biến động chu kỳ và ngẫu nhiêu của giá cà phê thế giới rất phức tạp. Do tính biến động giá cà phê có tính xu hướng rõ ràng trong dài hạn nên công tác dự báo, quy hoạch sản xuất cà phê cũng như bình ổn giá trong ngắn hạn cần được xem xét để giữ cho ngành cà phê Việt Nam phát triển ổn định.
Từ khóa: Cà phê, biến động giá, Mô hình nhân
Tra cứu bài báo