Quản trị chất lượng toàn diện và quản trị sản xuất tinh gọn- Phương pháp tiếp cận và hàm ý cho việc áp dụng tại Việt Nam

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 89-96
Tóm tắt: Quản trị chất lượng toàn diện (TQM) và quản trị sản xuất tinh gọn (LM) là hai mô hình quản trị hiện đại ra đời vào cuối thế kỷ 20 đề cập đến việc quản trị tổng thể các yếu tố chất lượng trên phạm vi toàn công ty và loại bỏ lãng phí trong quá trình sản xuất nhằm cực đại hóa lợi nhuận của doanh nghiệp và giá trị cung cấp cho khách hàng. Bằng việc phân tích sâu các tài liệu nghiên cứu quốc tế về các yếu tố đặc thù của hai phương pháp này theo các khía cạnh: triết lý, nguyên tắc cơ bản, các công cụ và kỹ thuật chủ yếu, phương pháp triển khai, hiệu quả áp dụng; các tác giả làm rõ sự tương đồng và khác biệt giữa quản trị chất lượng toàn diện và quản trị sản xuất tinh gọn và đưa ra một số gợi ý cho việc đồng thời áp dụng các phương pháp này ở Việt Nam.
Từ khóa: QM, sản xuất tinh gọn; triển khai áp dụng; Việt Nam
Tra cứu bài báo