Về đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực trong các khu công nghiệp- khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện nay

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 128-132
Tóm tắt: Bài viết chỉ ra trong số 47.685 lao động làm việc tại 153 doanh nghiệp/công ty thuộc 8 khu công nghiệp - khu kinh tế Hải Phòng vẫn còn tới 45,05% lao động phổ thông chưa qua đào tạo. Tình trạng này xuất phát từ việc phân luồng trong giáo dục ở thành phố triển khai chậm, công tác tuyển dụng và đào tạo của các doanh nghiệp còn những bất cập, thiếu sự phối hợp giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Để khắc phục tình trạng này, cần có chủ trương cụ thể về phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhu cầu, yêu cầu lao động việc làm tại các khu công nghiệp - khu kinh tế, nâng cao chất lượng hoạt động của các trường nghề khu kinh tế; đồng thời cần tăng cường phối hợp trong quản lý nhà nước về đào tạo nghề, có các chính sách về tổ chức, huy động nguồn lực vật chất, tài chính cho các cơ sở đào tạo nghề của Thành phố.
Từ khóa: Chất lượng nhân lực, đào tạo nghề, Khu công nghiệp- khu kinh tế, Hải Phòng
Tra cứu bài báo