Xây dựng bản đồ chiến lược để phát triển đào tạo từ xa tại Đại học Kinh tế quốc dân

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 140-148
Tóm tắt:
Từ khóa: Bản đồ chiến lược, Đào tạo từ xa, Đại học Kinh tế Quốc dân
Tra cứu bài báo