Xuất khẩu khoáng sản nước ta: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 215 (II), tháng 05 năm 2015, tr. 27-32
Tóm tắt: Thực hiện mục tiêu phát triển xuất khẩu theo hướng bền vững, thời gian qua, nước ta đã ban hành nhiều chính sách nhằm hạn chế xuất khẩu khoáng sản, nhờ vậy tỷ trọng xuất khẩu của mặt hàng này trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã giảm đáng kể. Song, trong thực tế tình hình xuất khẩu khoảng sản vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng chính sách và tình hình xuất khẩu khoáng sản lậu qua biên giới, bài viết đã chỉ rõ nguyên nhân và tập trung đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế xuất khẩu khoáng sản, góp phần thực hiện quan điểm, định hướng phát triển xuất khẩu bền vững ở nước ta trong thời gian tới.
Từ khóa: Xuất khẩu khoáng sản bền vững, chính sách phát triển xuất khẩu bền vững
Tra cứu bài báo