Quản trị doanh nghiệp với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân lớn ở Việt Nam

KT&PT, số 215 tháng 05 năm 2015, tr. 10-19
Tóm tắt: Dựa trên dữ liệu từ ba cuộc khảo sát, nghiên cứu này phân tích tác động của quản trị doanh nghiệp tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân lớn ở Việt Nam. Năm biến đại diện cho quản trị doanh nghiệp và ba biến đại diện cho kết quả hoạt động của doanh nghiệp đã được sử dụng trong mô hình ước lượng. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng tính chất nhị nguyên của CEO có tác động tích cực tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp, trong khi sự mở rộng thành viên ban giám đốc tác động tiêu cực. Kết quả thực nghiệm thu được tương tự nhau xét theo khía cạnh về ngành/lĩnh vực, doanh nghiệp có xuất–nhập khẩu, và giữa các doanh nghiệp có CEO là nam và nữ; trong khi sự độc lập của ban giám đốc không có mối liên hệ nào tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm và làm sáng tỏ nhận thức về tác động của quản trị doanh nghiệp tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp tư nhân lớn ở Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Tập đoàn kinh tế tư nhân, Kết quả hoạt động của doanh nghiệp
Tra cứu bài báo