Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 216 (II), tháng 06 năm 2015, tr. 54-60
Tóm tắt: Bài viết này nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mẫu gồm 15 ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, thời kỳ phân tích giai đoạn 2007 - 2014. Nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ nợ xấu kỳ trước, kết quả kinh doanh trong quá khứ, sự kém hiệu quả, quy mô của ngân hàng và tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản đều ảnh hưởng cùng chiều tới nợ xấu; còn tỷ lệ lạm phát tăng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản tăng lại làm giảm nợ xấu của ngân hàng. Bài viết cũng tìm ra các nhân tố thực sự tác động tới nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó nghiên cứu đề xuất một số giải pháp và gợi ý chính sách cho các ngân hàng thương mại Việt Nam và các cơ quan quản lý.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng, nợ xấu
Tra cứu bài báo