Cảnh báo bất ổn tài chính ở Việt Nam bằng mô hình EWS LOGIT và PROBIT

KT&PT, số 216 (II), tháng 06 năm 2015, tr. 25-34
Tóm tắt: Nghiên cứu này đã thực hiện cảnh báo sớm theo mô hình logit và probit để xem xét khả năng cảnh báo trong mẫu và ngoài mẫu cho Việt Nam. Hai mô hình có kết quả gần như tương đồng. Tuy nhiên, mô hình logit có khả năng cảnh báo ngoài mẫu tốt hơn mô hình probit. Ở Việt Nam, xác suất xảy ra khủng hoảng giảm khi có sự gia tăng của tỷ lệ dự trữ ngoại tệ so với nợ nước ngoài ngắn hạn, giá trị cán cân vãng lai so với GDP danh nghĩa, tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tài sản nước ngoài ròng so với GDP danh nghĩa và tỷ lệ tăng của xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó sự gia tăng về độ chệch của tỷ giá hối đoái thực với xu hướng và tỷ lệ M2 so với dự trữ ngoại tệ thay đổi so với cùng kỳ năm trước sẽ làm gia tăng xác suất xảy ra khủng hoảng.
Từ khóa: Mô hình cảnh báo sớm; mô hình logit và probit; bất ổn tài chính
Tra cứu bài báo