Cảnh báo bất ổn tài chính tại Việt Nam: Thiết lập “trạng thái tự hồi quy” của nền kinh tế theo mô hình MSVAR-TVTP

KT&PT, số 216 (II), tháng 06 năm 2015, tr. 15-24
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét và phát hiện trạng thái bất ổn của hệ thống tài chính sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy với xác suất chuyển đổi trạng thái theo chuỗi Markov (MSVAR) với những thay đổi trong tỷ giá hối đoái, dự trữ ngoại hối và mức chênh lệch lãi suất nội địa. Việc sử dụng mô hình MSVAR giúp khắc phục những vấn đề về “ngưỡng” và “cửa sổ khủng hoảng” phù hợp với điều kiện thời gian chuỗi số liệu còn ngắn như ở Việt Nam. Kết quả thực nghiệm cho thấy những biến số vĩ mô có khả năng ảnh hưởng lớn đến xác suất trạng thái hỗn loạn của nền kinh tế bao gồm: tỷ giá hiệu quả thực, dòng vốn FDI, lãi suất LIBOR, tỷ lệ cung tiền M2 trên dự trữ ngoại hối tăng trưởng của cung tiền M2/dự trữ ngoại hối, giá trị xuất khẩu và GDP. Với số liệu của thời kỳ nghiên cứu, mô hình phát ra những tín hiệu cảnh báo tương đối chính xác về giai đoạn bất ổn tài chính 2011-2012 tại Việt Nam.
Từ khóa: Mô hình cảnh báo sớm, khủng hoảng tiền tệ, mô hình véc tơ tự hồi quy với xác suất chuyển đổi trạng thái theo chuỗi Markov (MSVAR)
Tra cứu bài báo