Đánh giá an ninh tài chính Việt Nam thông qua các chỉ tiêu an toàn tài chính giai đoạn 2006- 2014

KT&PT, số 216 (II), tháng 06 năm 2015, tr. 2-14
Tóm tắt: Thông qua phân tích các chỉ tiêu an toàn tài chính vĩ mô và vi mô, bài viết cho thấy trong giai đoạn 2008-2011, bị kích hoạt bởi khủng hoảng kinh tế thế giới, mô hình tăng trưởng theo chiều rộng và cơ cấu kinh tế chưa hợp lý, bất ổn kinh tế vĩ mô đã gia tăng và đe dọa đến an ninh tài chính tiền tệ, hệ thống tài chính xuất hiện nhiều rủi ro lớn. Bắt đầu từ năm 2012, một số chỉ số kinh tế vĩ mô đã phục hồi, tuy nhiên rủi ro vĩ mô đến an ninh tài chính vẫn còn, đặc biệt là thâm hụt ngân sách và nợ công. Đây cũng là giai đoạn tái cơ cấu các ngân hàng thương mại, mặc dù chỉ tiêu an toàn vốn của các ngân hàng thương mại đều đã được cải thiện, nhưng chưa thực sự bền vững. Chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại xấu đi nhanh chóng, khả năng sinh lời không ổn định và suy giảm, trong khi đó, nhiều chỉ tiêu đảm bảo thanh khoản của hệ thống chưa được đảm bảo
Từ khóa: An ninh tài chính, chỉ tiêu an toàn vĩ mô, chỉ tiêu an toàn vi mô, rủi ro hệ thống, Việt Nam
Tra cứu bài báo