Hiệu ứng ngưỡng nợ công với tăng trưởng kinh tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

KT&PT, số 216 (II), tháng 06 năm 2015, tr. 79-86
Tóm tắt: Bài viết này nhằm xem xét mối quan hệ giữa nợ công với tăng trưởng kinh tế. Sử dụng mô hình dữ liệu mảng của các quốc gia mới nổi và đang phát triển trong giai đoạn 2001-2013, nghiên cứu này chỉ ra rằng ngưỡng nợ công tối ưu cho tăng trưởng của các quốc gia này, trong đó có Việt Nam, là vào khoảng 53-61% GDP. Khi nợ công vượt quá con số 61% GDP thì gần như chắc chắn nó sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, từ kinh nghiệm quản lý nợ công tại bốn quốc gia điển hình có nhiều nét tương đồng, bài viết đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong thời gian tới nhằm cải thiện tình hình nợ công hiện nay.
Từ khóa: Chính sách quản lý nợ, hiệu ứng ngưỡng, nợ công, tăng trưởng kinh tế
Tra cứu bài báo