Kiểm soát thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam, hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh tài chính- tiền tệ

KT&PT, số 216 (II), tháng 06 năm 2015, tr. 35-42
Tóm tắt: An ninh tài chính là khái niệm cơ bản phản ánh tình trạng tài chính ổn định, an toàn và vững mạnh. Để duy trì trạng thái này cần đảm bảo tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại vì đây là kênh dẫn vốn chính của cả nền kinh tế. Nghiên cứu này tập trung tìm kiếm các nhân tố ảnh hưởng tới thanh khoản của 39 ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2013. Qua đó, phát hiện sự tác động của 6 yếu tố, bao gồm : (i) tốc độ tăng trưởng vốn huy động, trình độ của giám đốc ngân hàng (thuận chiều) và (ii) tổng tài sản, tỷ trọng cho vay trung dài hạn, tỷ lệ cho vay so với tiền gửi và tình trạng niêm yết của ngân hàng (ngược chiều).
Từ khóa: An ninh tài chính, thanh khoản, ngân hàng thương mại
Tra cứu bài báo