Một số giải pháp hoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con tại tập đoàn hóa chất Việt Nam

KT&PT, số 216 (II), tháng 06 năm 2015, tr. 96-104
Tóm tắt: Công ty mẹ - công ty con là mô hình quản lý có tác dụng mạnh hướng doanh nghiệp tập trung đến mục tiêu cuối cùng đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất có thể. Vì vậy, hầu hết các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đều áp dụng mô hình này. Nhằm đáp ứng chủ trương yêu cầu của Nhà nước về tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước trong thời gian tới; bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trên cơ sở đánh giá, luận giải tính hiểu quả của mô hình qua một số chỉ tiêu tài chính.
Từ khóa: Công ty mẹ - công ty con, hiệu quả mô hình công ty mẹ - công ty con, chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả mô hình công ty mẹ - công ty con
Tra cứu bài báo