Tác động của đa dạng hóa danh mục tín dụng đến lợi nhuận và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 216 (II), tháng 06 năm 2015, tr. 87-95
Tóm tắt: Lựa chọn chiến lược đa dạng hóa hay chiến lược tập trung trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại là một trong những quyết định quan trọng của các nhà quản trị ngân hàng thương mại. Để hỗ trợ cung cấp thông tin khoa học cho việc ra quyết định này, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về tác động của đa dạng hóa danh mục tín dụng đến lợi nhuận và rủi ro của các ngân hàng thương mại tuy nhiên hiện chưa có nhiều nghiên cứu trong nước về chủ đề này. Bài báo này xem xét ảnh hưởng của đa dạng hóa danh mục tín dụng đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại Việt Nam. Sử dụng phương pháp ước lượng FGLS và GMM với mẫu dữ liệu dạng bảng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2005–2013, kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng thương mại Việt Nam có danh mục tín dụng có mức độ đa dạng hóa càng cao thì hiệu quả hoạt động tốt hơn thể hiện ở trên cả hai khía cạnh khả năng sinh lợi cao hơn và rủi ro thấp hơn.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại; đa dạng hóa; danh mục tín dụng
Tra cứu bài báo