Tự chủ tài chính đối với bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thành tựu và vấn đề

KT&PT, số 216 (II), tháng 06 năm 2015, tr. 116-122
Tóm tắt: Bài viết làm rõ những thành tựu đạt được trong quá trình thực hiện chủ trương tự chủ tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội dưới các góc độ thực hiện chủ trương chính sách tự chủ tài chính; thay đổi cơ cấu nguồn thu; sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn kinh phí để phát triển hoạt động sự nghiệp y tế, tăng thu nhập cho cán bộ; xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, đưa công tác quản lý tài chính bệnh viện đi vào nền nếp. Đồng thời cũng chỉ ra một số vấn đề còn bất cập như cơ chế, chính sách tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập còn tồn tại nhiều vướng mắc, tính hiệu lực chưa cao; việc xây dựng và quy định giá viện phí còn chưa hợp lý ảnh hưởng tới quyền lợi của người bệnh, bệnh viện và Nhà nước; cơ chế giao kế hoạch, kinh phí theo giường bệnh hiện chưa hợp lý.
Từ khóa: Bệnh viện công lập; Tự chủ tài chính; Thành phố Hà Nội
Tra cứu bài báo