Yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ internet banking

KT&PT, số 216 (II), tháng 06 năm 2015, tr. 105-115
Tóm tắt: Dự định hành vi sử dụng dịch vụ Internet banking của khách hàng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố với mức độ ảnh hưởng khác nhau. Bài nghiên cứu đã sử dụng kết hợp mô hình TAM và mô hình TPB để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự định hành vi sử dụng dịch vụ Internet banking của khách hàng cá nhân Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ của khách hàng đối với dịch vụ Internet banking có tác động mạnh nhất tới ý định hành vi sử dụng dịch vụ Internet Banking. Cảm nhận về mức độ hữu ích của Internet banking lại có ảnh hưởng mạnh đến thái độ. Mặt khác, cảm nhận về sự phức tạp khi sử dụng dịch vụ Internet banking đang là rào cản khách hàng dự định sử dụng dịch vụ. Bài nghiên cứu cũng đã khuyến nghị một số biện pháp nhằm tác động tới các yếu tố ảnh hưởng tới dự định hành vi sử dụng dịch vụ Internet banking của khách hàng.
Từ khóa: Hành vi tiêu dùng, Internet banking, Thuyết hành vi dự định
Tra cứu bài báo