Hoàn thiện thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng ở Việt Nam

KT&PT, số 216, tháng 06 năm 2015, tr. 10-17
Tóm tắt: Thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng là sự giao thoa giữa vấn đề thể chế, vấn đề quy hoạch và vấn đề phát triển kết cấu hạ tầng. Đây là một chủ đề rất quan trọng trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam. Nghiên cứu này chỉ ra rằng thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng của Việt Nam đã có những nền móng ban đầu để định hướng cho phát triển kết cấu hạ tầng nhưng còn thiếu cả về cơ sở pháp lý, cả về lực lượng triển khai và hệ thống thanh tra kiểm tra giám sát và chế tài. Vì vậy, để hỗ trợ phát triển kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, hệ thống thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam cần tập trung đổi mới cả về trí tuệ, nhận thức, tài chính và con người trong lĩnh vực này.
Từ khóa: Thể chế, quy hoạch, kết cấu hạ tầng, phát triển kết cấu hạ tầng
Tra cứu bài báo