Một số giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế cho phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập

KT&PT, số 216, tháng 06 năm 2015, tr. 2-9
Tóm tắt: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm, chú trọng đến việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó việc hoàn thiện thể chế cho các loại thị trường, nhất là thị trường tài chính và đã đạt một số kết quả ban đầu. Tuy nhiên khung pháp lý của thị trường tài chính tại Việt Nam còn chưa đồng bộ; quy mô, cấu trúc và trình độ thị trường còn chưa tương xứng; công tác xây dựng các quy định pháp luật, ban hành các chính sách điều hành thị trường còn chưa theo kịp với tiến trình hội nhập của thị trường. Những thách thức, yêu cầu về cải cách các loại thị trường bậc cao khi hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đòi hỏi việc hoàn thiện thể chế cho sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam cần được đánh giá cụ thể và có những giải pháp then chốt, nhất là những giải pháp về khung pháp lý, tái cấu trúc, nâng cao chất lượng thị trường nhằm tạo sự tương thích với các chuẩn mực quốc tế và tạo động lực phát triển cho thị trường tài chính trong nước.
Từ khóa: Thể chế kinh tế; Thị trường tài chính; Hội nhập; Việt Nam
Tra cứu bài báo