Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa nhà phân phối và các nhà sản xuất đối với sản phẩm hàng tiêu dùng ở Việt Nam

KT&PT, số 216, tháng 06 năm 2015, tr. 66-75
Tóm tắt: Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu thăm dò bằng phương pháp định lượng trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa các nhà sản xuất và các nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhằm phát triển quan hệ hợp tác. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và giải thích sự phát triển quan hệ hợp tác, các yếu tố cấu thành và nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hợp tác giữa các chủ thể theo quan điểm của các nhà phân phối bán lẻ. Kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy rằng quan hệ hợp tác lẫn nhau giữa các thành viên là quá trình phát triển cao của quan hệ trao đổi và cùng giải quyết các mâu thuẫn phát sinh. Quan hệ trao đổi hợp tác phụ thuộc vào các yếu tố then chốt như: sự tin tưởng, sự cam kết, sự phụ thuộc lẫn nhau, sự thông tin và truyền thông và quan hệ cá nhân.
Từ khóa: Quan hệ marketing; kênh phân phối; hợp tác; uy tín; niềm tin và sự phụ thuộc lẫn nhau.
Tra cứu bài báo