Phong cách sống và tiêu dùng xanh dưới góc nhìn của lý thuyết hành vi có kế hoạch

KT&PT, số 216, tháng 06 năm 2015, tr. 57-65
Tóm tắt: Tiêu dùng xanh có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế cả ở góc độ vĩ mô và vi mô. Vì vậy, hiểu biết về các nhân tố ảnh hưởng tới ý định và hành vi tiêu dùng xanh là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này, chúng tôi kiểm định các mối quan hệ giữa các dạng phong cách sống khác nhau với ý định và hành vi mua sản phẩm xanh. Các mối quan hệ được giải thích dưới góc nhìn của lý thuyết hành vi có kế hoạch. Kết quả nghiên cứu ủng hộ các mối quan hệ này và vì vậy đóng góp thêm vào hệ thống lý thuyết hiện hành.
Từ khóa: Lý thuyết hành vi có kế hoạch, Mua sản phẩm xanh, Phong cách sống, Sản phẩm xanh, Tiêu dùng xanh.
Tra cứu bài báo