Ứng dụng mô hình SVAR nghiên cứu kênh truyền dẫn tiền tệ và gợi ý chính sách tiền tệ ở Việt Nam

KT&PT, số 216, tháng 06 năm 2015, tr. 37-47
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về mô hình tự hồi quy véc tơ dạng cấu trúc (SVAR) lý thuyết và ứng dụng mô hình này trong nghiên cứu kênh truyền dẫn tiền tệ ở Việt Nam. Các kết quả phân tích định lượng phản ánh tác động của các nhân tố trong nước thông qua các kênh truyền dẫn đến các mục tiêu của chính sách tiền tệ (CSTT) ở Việt Nam giai đoạn từ 1995 đến 2014. Đồng thời đưa ra những gợi ý chính sách nhằm tăng cường hiện thực hóa mục tiêu của chính sách tiền tệ đến năm 2020, nhằm giúp cho công tác điều hành chính sách tiền tệ trong lý luận cũng như thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Chính sách tiền tệ, cơ chế truyền dẫn tiền tệ, kênh truyền dẫn tiền tệ, mô hình tự hồi quy véc tơ dạng cấu trúc (SVAR)
Tra cứu bài báo